ส่วนกิจการนักศึกษา ขอแสดงความยินดี กับ นางอมรรัตน์ วงศ์สรรค์ และ นายทวีวงศ์ วีระนาคินทร์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากร “ ผู้ทําคุณประโยชน์และ เผยแพร่ วิชาการดีเด่น ต่อเด็กและเยาวชน ”ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดี อย่างยิ่งกับ
1. นางอมรรัตน์ วงศ์สรรค์ “หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา มทส.
2. นายทวีวงศ์ วีระนาคินทร์ ” เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา มทส.
ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากร “ ผู้ทําคุณประโยชน์และ เผยแพร่ วิชาการดีเด่น ต่อเด็กและเยาวชน ” จากการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร โดย สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ในพิธีมอบเกียรติบัตร วันที่ 20 กันยายน 2566 ณ สวนภูมิรักษ์ 2 สวายเรียง ถนนมุขมนตรี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top