วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

บริการช่วยเหลือ เสริมสร้างสนับสนุน พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพิการ

พันธะกิจ

บริการช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วมในภาระกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เป้าประสงค์

  1. ให้บริการช่วยเหลือนักศึกษาพิการในการลงทะเบียนวิชาเรียน การตรวจสอบผลการเรียน การเรียนเสริมประสานงานอำนวยความสะดวกการใช้บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและประสานกับอาจารย์ผู้สอนที่มีนักศึกษาพิการเรียนร่วม
  2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการ การมีส่วนร่วมในภาระกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  3. อบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพิการศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำตามพ่อสอน สานต่องานที่พ่อทำ ร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร
  4. ติดต่อประสานงาน ให้คำแนะนำการรับสมัคร การเลือกสาขาวิชาและสิทธิประโยชน์การรับบริการแก่นักศึกษาพิการเพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  5. บริการส่งเสริมอุดหนุนทุนการศึกษา วัสดุการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร รายงาน เป็นต้น
  6. จัดหา และบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีพ การเดินทาง การศึกษาของนักศึกษาพิการ เช่น ทางลาด ห้องน้ำ รถเข็น ไม้เท้า ขาเทียม ให้บริการอุปกรณ์ทางการศึกษา เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้นักศึกษาพิการสามารถเรียนรู้ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องบันทึกเสียง หนังสือเสียง และอื่น ๆ ตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล
  7. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ประสบการณ์ทำงาน การจัดหาแหล่งงานในรูปแบบการประชุม อบรมสัมมนา และการศึกษาดูงานแก่นักศึกษาพิการ และบุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเป็นแหล่งการศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และพัฒนาศักยภาพแก่นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  8. จัดหาผู้ช่วยเหลือทางการเรียน การสอบ การเดินทางแก่นักศึกษาพิการ ตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล เช่น  ล่ามภาษามือ อาสาสมัครอ่านหนังสืออ่านข้อสอบ เพื่อนช่วย  (buddy) เป็นต้น
  9. ศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เพื่อจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการทำงานของนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Scroll to Top