ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2565

AUN-QA 3 Teaching and Learning Approach
     – AUN-QA 3.4-1 แบบทดสอบทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
     – AUN-QA 3.4-2 ระบบแบบประเมินทักษะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
     – AUN-QA 3.4-3 โครงการพัฒนานักศึกษาตามสมรรถนะ ศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2565
     – AUN-QA 3.4-4 รายงานสรุปการบริการทุนการศึกษา และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2565
AUN-QA 6 Student Support Services
     – AUN-QA 6.5-1 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามคุณวุฒิ
     – AUN-QA 6.5-2 รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
AUN-QA 7 Facilities and Infrastructure
     – AUN-QA 7.9-1 รายชื่อ ห้องสมุด/ห้องทบทวน/ห้องชมรม/ห้องอ่านหนังสืออ/ลานสันทนาการ/ลานพักผ่อน ส่วนกิจการนักศึกษา ประจำ ปีการศึกษา 2565
     – AUN-QA 7.9-2 รายชื่อหอพักเครือข่าย ปีการศึกษา 2565
     – AUN-QA 7.9-3 รายชื่อนักศึกษาต่างชาติเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
AUN-QA 8 Output and Outcomes
     – AUN-QA 8.5-1 ความพึงพอใจของนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

AUN-QA 3 Teaching and Learning Approach
     – AUN-QA 3.4.1 แบบทดสอบทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
AUN-QA 6 Student Support Services
     – AUN-QA 6.5.1 : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามคุณวุฒิ
     – AUN-QA 6.5.2 : รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
AUN-QA 7 Facilities and Infrastructure
AUN-QA 8 Output and Outcomes
     – AUN-QA 8.5.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563

AUN-QA 4 Teaching and Learning Approach
AUN-QA 7 Support Staff Quality
AUN-QA 8 Faeilities and Infrastrueture
AUN-QA 10 Quality Enhancement
AUN-QA 11 Output
แบบทดสอบทักษะนักศึกษาในสตวรรษที่ 21 (เอกสารแนบ AUN QA 4)

Scroll to Top