องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Graduate Student Organization

คำสั่งแต่งตั้ง ( Official Appointment )

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2558
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2559
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2560
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2561
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2562
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2563
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2565
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2566

Scroll to Top