อำนาจหน้าที่

งานกิจกรรมนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยถือว่ากิจกรรมนักศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งในการเพิ่มพูนประสบการณ์ที่มีค่าซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีนโยบายมุ่งส่งเสริมนักศึกษาให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาอย่างเพียงพอและหลากหลาย และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ การบริหารงาน การรับผิดชอบตนเอง และการทำงานร่วมกันแบบประชาธิปไตย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเป็นต้นแบบของการจัดกิจกรรมนักศึกษาในระดับองค์การนักศึกษาเพียงระดับเดียว ไม่แบ่งแยกตามสำนักวิชาหรือสาขาวิชา เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีร่วมกันในหมู่นักศึกษา โดยมีงานกิจกรรมนักศึกษาให้การส่งเสริม สนับสนุน ดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

           หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1.  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ได้แก่

1.1 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

1.2 กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหาร สภานักศึกษา และชมรม

1.3 กิจกรรม 5 ส. อาคารกิจการนักศึกษา 2

1.4 อบรมผู้นำนักศึกษา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา

1.5 กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่

1.6 กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา

1.7 กิจกรรมประชุมสัมมนาผู้นำกิจกรรมนักศึกษา

1.8 กิจกรรมนำผู้นำนักศึกษาดูงานด้านองค์การนักศึกษา

 1. จัดกิจรรมพัฒนาประชาธิปไตยจิตสำนึกเสียสละเพื่อส่วนรวม ได้แก่

2.1 กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารและสมาชิกสภานักศึกษา

 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ได้แก่

3.1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรมนักศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม

 1. สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย ได้แก่

4.1 กิจกรรมชมรมเชียร์ลีดเดอร์ (Thailand National Cheerleading Championships)

4.2 กิจกรรมชมรมเชียร์ลีดเดอร์ (Seacon Square Cheerleading Thailand)

4.3 กิจกรรมชมรมโรบอท (Robot Contest)

4.4 กิจกรรมชมรมยานยนต์ (TSAE Auto Challenge Student Formula)

4.5 กิจกรรมชมรมการบิน (แข่งขันอากาศยานอัตโนมัติระดับอุดมศึกษา)

4.6 ส่งนักศึกษาร่วมกิจกรรม University Scholars Leadership Symposium

4.7 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ตามความสนใจ

 1. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่

5.1 ให้บริการด้านธุรการแก่องค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรม องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และสาขาวิชา เช่น การรับ-ส่งเอกสารและหนังสือ การพิมพ์หนังสือ และการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น

5.2 ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแก่องค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรม องค์การนักศึกษา บัณฑิตศึกษา และสาขาวิชา ในการดำเนินกิจกรรมให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของมหาวิทยาลัย

5.3 ติดต่อประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษา หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์

5.4 กำกับดูแลนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

5.5 จัดทำสมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา

5.6 จัดทำเกียรติบัตรและใบรับรองการทำกิจกรรมของนักศึกษา

 1. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชมรมนักศึกษา

จากการที่มหาวิทยาลัยมุ่งเสริมสร้างให้นักศึกษามีประสบการณ์ทางวิชาการวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และพลานามัยของนักศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญา และจิตใจอันบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดกิจกรรมนักศึกษาในระดับองค์การนักศึกษาเพียงระดับเดียว อันประกอบไปด้วยสภานักศึกษา องค์การบริหาร และชมรมต่างๆ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรม กิจกรรมแบ่งออกเป็นด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ด้านนักศึกษาสัมพันธ์ และด้านกีฬา ซึ่งมีชมรมที่จัดตั้งและมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

6.1 กิจกรรมด้านวิชาการ ประกอบด้วย 12 ชมรม

6.2 กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 ชมรม

6.3 กิจกรรมด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย 8 ชมรม

6.4 กิจกรรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 12 ชมรม

6.5 กิจกรรมด้านกีฬา ประกอบด้วย 12 ชมรม

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีภารกิจหลักประการหนึ่ง คือ ภารกิจด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นผู้ดำเนินและสร้างสรรค์กิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยและชุมชนได้จัดขึ้น  โดยมีเป้าหมาย คือ สามารถสร้างกลุ่มนักศึกษา เพื่อดำเนินการและสืบสานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนได้  เป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1.  งานการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

1.1 เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา

1.2 เข้าร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา

1.3 ค่ายเยาวชนศิลปวัฒนธรรม

1.4 ไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

1.5 ปฐมนิเทศนักศึกษาโควตาดนตรีและนาฏศิลป์

1.6 จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นอุปกรณ์การฝึกซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์

1.7 ซ่อมแซมเครื่องดนตรี เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง

1.8 จัดสวัสดิการผู้แสดงดนตรีและนาฏศิลป์

1.9 จัดการสอนและฝึกซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์

1.10 ดนตรีและนาฏศิลป์จิตอาสา

 

       2.  งานด้านบริการ

2.1 บริการวัสดุอุปกรณ์ด้านการแสดงแก่นักศึกษาและบุคลากร และบริการห้องฝึกซ้อมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน

2.2 จัดบริการการแสดงศิลปวัฒนธรรมประกอบกิจกรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

 

       3.    งานอื่นๆ

3.1 จัดทำวิดิทัศน์เผยแพร่การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของนักศึกษา

3.2 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

3.3 จัดทำข้อมูลรายงานการประเมินตนเองประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา

3.4 ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามไตรมาส

3.5 จัดทำแผนปฏิบัติการของงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.6  จัดทำเว็บไซด์ของงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.7  กรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์

3.8 ดูแลนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เช่น จัดให้มีการทบทวนเพิ่มเติมในรายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนต่ำ ให้คำปรึกษาการวางแผนการใช้ชีวิต การปฏิบัติหน้าที่และการเรียนระหว่างการเป็นนักศึกษาโควตาดนตรีและนาฏศิลป์

3.9 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ปของนักศึกษาโควตาดนตรีและนาฏศิลป์ประจำภาคการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยทราบ

3.10 งานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและผู้บังคับบัญชามอบหมายและหน่วยงานขอความอนุเคราะห์

นอกเหนือจากหน้าที่ประจำ เช่น กรรมการคุมสอบประจำปีการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัติ คณะกรรมการตรวจพัสดุ เป็นต้น

งานวินัยนักศึกษาและการทหาร

งานวินัยนักศึกษาและการทหาร

เนื่องจากมหาวิทยาลัยตระหนักในความสำคัญของงานวินัยของนักศึกษาดังกล่าว จึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษาขึ้นชุดหนึ่ง โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน คณะกรรมการวินัยนักศึกษา มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาให้ประพฤติอยู่ในกรอบของวินัยและประเพณีอันดีงามของสังคมไทย ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536                ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษา โดยมีรายละเอียดที่นักศึกษาต้องศึกษาข้อบังคับนี้ให้เข้าใจชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่อไป และมหาวิทยาลัยถือว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสำคัญมาก ดังนั้น เมื่อมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่นักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ปกครองของนักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

                หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. 1. เป็นเลขานุการในคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
 2. 2. พิจารณาและจัดร่างระเบียบข้อบังคับแนวทางการประพฤติตนสำหรับนักศึกษา
 3. 3. ให้คำแนะนำและชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับสำหรับนักศึกษาเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
 4. 4. กำกับดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา
 5. 5. จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา
 6. 6. ดำเนินการส่งเสริมและเสริมสร้างความมีวินัยในหมู่นักศึกษา
 7. 7. ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองโดยติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        2 งานการทหาร

            หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้บริการแก่นักศึกษาในด้านที่เกี่ยวกับงานวิชาทหารและการขอผ่อนผันทางทหาร ดังนี้

 1. 1. การให้บริการด้านการเรียนวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต่ในปีการศึกษา 2539 สามารถรับนักศึกษาวิชาทหารได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1–5
 2. 2. การให้บริการเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) นักศึกษาที่มีอายุย่าง 21 ปีบริบูรณ์ และนักศึกษาที่อายุเกิน 21 ปี แต่ยังไม่เคยยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯจะต้องไปรับหมายเรียก ณ ภูมิลำเนาทหารของตน และดำเนินการยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในขณะที่เป็นนักศึกษา หากไม่ไปรับหมายเรียกจะมีความผิดตามกฎหมาย
 3. การให้บริการเรื่องการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร นักศึกษาวิชาทหารที่จบการเรียนวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์นำปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายและจะถูกเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารเป็นเวลา 10 ปี โดยจะถูกเรียกปีละ 2 วัน

งานทุนการศึกษา

งานทุนการศึกษา 

ทุนการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษา ที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับ การช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน นักศึกษาจะได้มีเวลาและความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพต่อไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. บริหารงานและจัดการทุนการศึกษา
 2. ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรหรือหน่วยงานเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาในการจัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา
 3. ประสานงานกับธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
 4. ประสานงานกับงานวินัยนักศึกษาและการทหาร งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
 5. ดำเนินการจัดหาทุนการศึกษา รับบริจาคทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา
 6. ดำเนินการรับสมัครและพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา
 7. ดำเนินการจัดทำสรุปทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และทุนอื่นๆ
 8. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรทุนการศึกษา
 9. แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 10. จัดปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
 11. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของงานทุนการศึกษา
 12. ให้คำปรึกษาและดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา
 13. ติดตามและรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 14. ติดตามเยี่ยมบ้านนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
 15. ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาสำหรับนักศึกษา ประชาสัมพันธ์ ประกาศ รับสมัคร กำกับดูแลการทำจิตอาสา การจัดกิจกรรมอบรม Online และการให้ชั่วโมงจิตอาสาแก่นักศึกษา
 16. ดำเนินการกิจกรรมการจ้างงานนักศึกษา จัดทำกำหนดการประกาศ ประชาสัมพันธ์รับสมัคร และการบันทึกข้อมูลนักศึกษาจ้างงาน

 

 โดยทั้งนี้ทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในความดูแลของงานทุนการศึกษา แบ่งได้ 8 ประเภทดังนี้

 1. ทุนกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 2. ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 3. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพและขาดแคลนทุนทรัพย์
 4. ทุนเงินยืมฉุกเฉิน สำหรับนักศึกษา
 5. กองทุนช่วยค่าครองชีพ สำหรับนักศึกษา
 6. กองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 7. ทุนการศึกษาของหน่วยงานภายนอก
 8. ทุนจ้างงานนักศึกษาระหว่างกำลังศึกษา

งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา

งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา   

งานแนะแนว เป็นหน่วยงานหนึ่งของส่วนกิจการนักศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการแนะแนวครอบคลุมทั้ง  5 ด้าน แก่นักศึกษา มุ่งพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมที่พึงประสงค์ รวมทั้งป้องกันและช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาในทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและอาชีพ ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร ทุกวันเวลาทำการของมหาวิทยาลัย

    หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. การจัดบริการแนะแนวครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                   1.1 บริการให้คำปรึกษา (Counseling Services) บริการแบบทดสอบทางจิตวิทยา (Testing Services)  และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม : พัฒนาชีวิตด้วยจิตประภัสสร และกิจกรรม : จิตอาสา  พาทำดี เป็นต้น

1.2 บริการสนเทศ (Information Services) บริการให้ข้อมูล ข่าวสาร ข้อสนเทศที่เป็นประโยชน์และบริการห้องสมุด จัดทำคู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา การจัดทำแผ่นพับ และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นต้น

1.3 บริการแนะแนวการศึกษา (Education Services) เป็นการให้ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ การวางแผนในการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม : Do It  Yourself  (D.I.Y)  และกิจกรรม : One day Trip for Life  เป็นต้น

1.4 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (Activities to develop students’ potential) ในรูปแบบการฝึกอบรม บรรยาย อภิปราย ศึกษา ดูงาน จัดนิทรรศการ แจกเอกสาร โดยบุคลากรงานแนะแนว เป็นผู้จัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรมและมีเอกลักษณ์ และจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตร : การพูดและการสื่อสาร หลักสูตร : ความคิดสร้างสรรค์  หลักสูตร : การเสริมสร้างความเป็นผู้นำ หลักสูตร : เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) หลักสูตร : การพัฒนาทีมงาน หลักสูตร : การพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆ  และกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  เป็นต้น

1.5 การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การใช้บริการงานแนะแนว และนำผลที่ได้รับจากการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรม/บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา/งบประมาณ  

2.  การประสานงาน การให้ความร่วมมือ และการสนับสนุนในการให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3.   การพัฒนาบุคลากรในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการเข้าร่วมการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และการสัมมนาต่างๆ กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และการศึกษาดูงาน อบรมฯ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษา

4.  การสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน การจัดกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ

5. การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. 1. รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย
 2. 2. จัดระบบบริการต่างๆ ของหอพักให้มีประสิทธิภาพ
 3. 3. จัดให้มีที่ปรึกษาหอพัก เพื่อทำหน้าที่ดูแล ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

3.1 ให้คำปรึกษา แนะนำแก่นักศึกษาในหอพักนักศึกษา

3.2 ช่วยเหลือนักศึกษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วย

3.3 ดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในหอพัก

3.4 ประสานกับผู้ปกครองนักศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ

3.5 ดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหอพักนักศึกษา

3.6 จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาหอพัก

3.7 ดูแลและส่งเสริมกิจกรรมของคณะกรรมการหอพัก

3.8 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคู่สัญญาที่มหาวิทยาลัยจ้างเหมา

3.9 หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. 4. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษาเพื่อจัดสอนทบทวนรายวิชาต่างๆ ให้กับนักศึกษาตลอดปีการศึกษา

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ (Alumni Engagement)

 1. ดำเนินงานสารบรรณต่าง ๆ
 • ลงทะเบียนรับ-ส่ง เอกสาร ในระบบ Boffice
 • จัดเก็บหนังสือที่ผ่านการลงนามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น
 • จัดพิมพ์หนังสือต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอก ตามกิจกรรม/โครงการ ต่าง ๆ ของงาน
 • งานประชุมต่าง ๆ จัดการประชุมตามที่ผู้บริหารสั่งการหรือตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดต่าง ๆ
 • จัดเตรียมวาระการประชุม / จัดทำหนังสือเชิญประชุม
 1. ดูแลระบบ Alumni Database
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ
 • จัดเก็บข้อมูลจำนวนศิษย์เก่าที่เข้ามาลงทะเบียนในระบบ
 • ตรวจสอบข้อบกพร่องของระบบ และประสานกับผู้ดูแลระบบ (นักวิเคราะห์ระบบ)
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการใช้งานระบบ
 • ประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษา เพื่ออัพเดตข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบ
 • ดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก ผ่านระบบ
 1. ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างศิษย์เก่าและ มทส.
 • สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิษย์เก่า มทส. แก่หน่วยงานต่าง ๆ เช่น การจัดงานคืนสู่เหย้าของสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นต้น
 • จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน
 • ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและ มทส. ในการทำประโยชน์ให้ชุมชน
 • จัดทำ Contents ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ต่าง ๆ
 1. ดูแลกองทุนศิษย์ มทส.
 • ประชาสัมพันธ์การบริจาคเงินเข้ากองทุน
 • จัดกิจกรรมเพื่อการระดมทุน
 • ดำเนินการเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ
 1. การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
 • ประชุมคณะกรรมการ
 • จัดทำร่างประกาศการมอบรางวัลและวิธีการคัดเลือก
 • เสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อจัดทำประกาศ
 • ประชาสัมพันธ์ และรับแบบเสนอชื่อ
 • พิจารณาผู้ได้รับรางวัล

งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ

งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ

1.กำกับ ดูแล และดำเนินการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษา นิสิต นักศึกษาพิการ

1.1 รวบรวมแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา โดยให้ นิสิต นักศึกษาพิการกรอกแบบฟอร์มตามที่สำนักงานฯ กำหนด และให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัตินิสิต นักศึกษาพิการ และจำนวนเงินที่ได้รับอุดหนุนทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.2 ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลรายบุคคลของนิสิตนักศึกษาพิการ ในสถาบัน ทั้งในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาพิการและข้อมูลหลักสูตรที่นักศึกษาพิการเข้าศึกษา ให้ครบถ้วน

1.3 รายงานจำนวนเงินที่จะต้องเรียกเก็บและรายชื่อนิสิต นักศึกษาพิการที่รับเข้าศึกษาในแต่ละ ภาคการศึกษาตามแบบที่เลขาธิการกำหนด พร้อมด้วยระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของสถาบันอุดมศึกษา ที่ใช้บังคับในภาคการศึกษานั้น โดยรายงานต่อสำนักงานฯ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือน ตุลาคมและมีนาคมของทุกปี

1.4 รายงานผลการศึกษาไปยังสำนักงานฯ เป็น ประจำทุกสิ้นปีการศึกษาจนกว่านิสิต นักศึกษาพิการจะสำเร็จการศึกษา

1.5 รายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาของนิสิต นักศึกษาพิการ ต่อสำนักงานฯ ตามแบบที่เลขาธิการกำหนด อย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนกันยายนของทุกปี

 

2. กำกับ ดูแล การดำเนินโครงการ งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ  Disability Support Services (DSS) Project Based Management: (PBM)

2.1 โครงการส่งนักศึกษาพิการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกภายนอก

2.2 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพิการศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำตามพ่อสอน สานต่องานที่พ่อทำร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร และจิตสาธารณะและอบรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

2.3 โครงการประชุม สัมมนา อบรม วิชาการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพิการ

2.4 โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาพิการ

2.5 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนักศึกษาพิการ

 

3.กำกับ ดูแล ด้านงานธุรการ งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ

3.1 รับ-ส่งเอกสาร

3.2 จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป)

3.3 ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป จัดพิมพ์ จัดเก็บรักษาและเสนอทำลายเอกสารกฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

3.4 ดูแลแบบฟอร์มประเภทต่างๆ

3.5 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงินและดูแลการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานของหน่วยงาน

3.6 ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของพนักงาน

3.7 จัดเตรียมเอกสารการประชุม ดำเนินการธุรการงานประชุมของหน่วยงาน

3.8 เป็นหน่วยกลางที่ให้บริการการพิมพ์และสำเนาเอกสารแก่นักศึกษาพิการ

3.9 ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

 1. กำกับ ดูแล งานพัสดุ ดูแลการเบิก – จ่ายวัสดุสำนักงาน
 2. กำกับ ดูแล งานด้านการเงิน ดูแลการเบิก – จ่ายเงินสำรองจ่าย
 3. กำกับ ดูแล งานครุภัณฑ์ ดูแลสำรวจครุภัณฑ์ของงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ
 4. กำกับ ดูแล งานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมประชุมและจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. กำกับ ดูแล การดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาพิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานักศึกษาพิการให้มีคุณภาพอยู่เสมอ สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 6. กำกับ ดูแล และการดำเนินโครงการอบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการระดับประเทศ
 7. กำกับ ดูแล และการดำเนินโครงการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการ ประจำปี
 8. กำกับ ดูแล และการดำเนินโครงการจัดทำสำรวจนักศึกษาพิการ ชั้นปีที่ 1
 9. กำกับ ดูแล และการดำเนินโครงการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาพิการที่มีความประสงค์ของรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ
 10. กำกับ ดูแล และการดำเนินโครงการจัดทำสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาผู้พิการ
 11. กำกับ ดูแล และการดำเนินโครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ วิชาชีพ กิจกรรม กีฬา ภายในภายนอก มทส.
 12. กำกับ ดูแล และการดำเนินโครงการงานบริการให้คำปรึกษา
 13. โครงการติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานของงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ
 14. กำกับ ดูแล และประชาสัมพันธ์งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ผ่านช่องทาง Social Media เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพจ กลุ่ม Facebook Line
 15. กำกับ ดูแล และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำตามพ่อสอน สานต่องานที่พ่อทำ ร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร และจิตสาธารณะ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
 16. กำกับ ดูแล และพัฒนาบุคลากร การไปศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา การปฏิบัติงานวิจัย การปฏิบัติงานบริการวิชาการ การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
 17. รวบรวมและดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ
 18. รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย
 19. คณะทำงานจัดการความรู้ ส่วนกิจการนักศึกษา (KM)
 20. คณะทำงาน 5ส. ส่วนกิจการนักศึกษา
 21. คณะทำงาน HAPPY WORKPLACE ส่วนกิจการนักศึกษา
 22. กำกับ ดูแลงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 23. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work  Manual) กระบวนการ งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ
 24. วิจัยสถาบัน
 25. ดำเนินงานตามภาระกิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 26. งานอื่น ๆ นอกเหนือจากงานประจำ
 27. ที่ปรึกษาสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี
 28. กรรมการสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี
 29. กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 30. อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเชียร์ลีดเดอร์
 31. วิทยากร

งานธุรการ สารสนเทศและประชาสัมพันธ์

งานธุรการ  สารสนเทศและประชาสัมพันธ์

 

งานธุรการ ส่วนกิจการนักศึกษา ตั้งอยู่ ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา1 มีหน้าที่ประสานงานกับบุคคลทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน  สนับสนุนและอำนวยความสะดวกหน่วยงานภายในส่วนกิจการนักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  รวมถึงให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและให้คำปรึกษาด้านเอกสารแก่นักศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานสารบรรณ

– รับ และส่งหนังสือ ทั้งภายในและภายนอกส่วนกิจการนักศึกษา

– รวบรวมหนังสือเสนอแต่ละงานที่รับผิดชอบ  เพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น

– ร่างหนังสือโต้ตอบทั้งภายในและภายนอก และพิมพ์งานของส่วนกิจการนักศึกษา

– เวียนหนังสือ ติดต่อ ติดตามเรื่องและประสานงานภายในและภายนอก

– จัดเก็บหนังสือ ค้นหา และอื่น ๆ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว

– จัดทำเอกสาร บันทึก การลาประเภทต่าง ๆ ของบุคลากร

     2. ให้บริการแก่นักศึกษา

– ประชาสัมพันธ์หนังสือแจ้งเวียนเรื่องต่าง ๆ ให้นักศึกษาทราบทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค

– รับแจ้งปัญหาต่าง ๆ ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค

 1. ให้บริการงานของส่วนกิจการนักศึกษา

– เลขานุการหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา

– ประชาสัมพันธ์หนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาทราบทาง e – mail

– สรุปการตรวจสอบหนี้สินของนักศึกษา

– จัดบุคลากรเป็นกรรมการคุมสอบกลางภาคและประจำภาค

– เบิก – จ่ายวัสดุสำนักงานและควบคุมครุภัณฑ์ของส่วนกิจการนักศึกษา

– ดูแลวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงานกลาง

– ดูแลเรื่องการลา วันหยุดชดเชย การใช้ระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกด้วยลายนิ้วมือ (Finger Print Scan) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาของบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา

– ตรวจสอบยอดงบประมาณคงเหลือและบันทึกการเบิกจ่ายงบประมาณส่วนกิจการนักศึกษา

– รวบรวม และสรุปการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณของส่วนกิจการนักศึกษา

– รวบรวมและสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนของแต่ละงานตามไตรมาส

– จัดการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมหัวหน้างานของส่วนกิจการนักศึกษา

– ให้การต้อนรับหน่วยงานที่เยี่ยมชมกิจการของส่วนกิจการนักศึกษาและประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย

– พัฒนา Web site ของส่วนกิจการนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน

Scroll to Top