บริการให้คำปรึกษา/มุมผ่อนคลายและDIY

บริการให้คำปรึกษา (Counseling Services)

การให้คำปรึกษา

– การให้คำปรึกษาผู้ขอรับบริการที่งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา 1

– การให้คำปรึกษาผ่านสื่อโซเชียล เช่นเพจงานแนะแนว/Facebook/Line/Hotline

– โครงการฝึกอบรม /จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษา เช่น โครงการพัฒนาชีวิต…ด้วยจิตประภัสสร

หลักสูตร : ค่ายวัยTeen สู่อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ (The Habits of Success)

– จัดบริการมุมผ่อนคลายและ DIY (Do it Yourself)

Scroll to Top