ภารกิจงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบและดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยและชุมชน จัดขึ้น เพื่อนักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม และประการสำคัญกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้จัดขึ้นนั้น ยังประโยชน์ให้นักศึกษาได้นำไปปรับบุคลิกภาพ ทั้งทางจิตใจและทางร่างกาย ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความสมบูรณ์ ในด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น ตอบสนองต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภารกิจด้านการสอนและการฝึกซ้อม

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการสอนและการฝึกซ้อมทักษะปฏิบัติด้านดนตรีและนาฏศิลป์ให้กับบุคลากรและนักศึกษาเพื่อให้มีกลุ่มนักศึกษาที่เป็นตัวแทนดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเป็นนักแสดงดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อให้มีวงดนตรีและการแสดง ประกอบกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและชุมชน ซึ่งนักศึกษาที่เป็นแกนนำสำคัญในการแสดงเป็นนักศึกษาโควตาดนตรีและนาฏศิลป์ นักศึกษาชมรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย โดยมีการสอนและฝึกซ้อม ดังนี้

 • ดนตรีไทย
 • นาฏศิลป์
 • ดนตรีสากล
 • ดนตรีพื้นบ้าน
 • ขับร้อง

ภารกิจดำเนินกิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

 • เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา
 • เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
 • ค่ายเยาวชนศิลปวัฒนธรรม
 • ไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
 • กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสัมพันธ์
 • กิจกรรมการสอนดนตรีและนาฏศิลป์
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโควตาดนตรีและนาฏศิลป์
 • กิจกรรมสำนึกรักความเป็นไทย
 • การจัดหาสื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอนและประชาสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
 • การซ่อมแซมเครื่องดนตรี เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
 • จัดทำข้อมูลรายงานการประเมินตนเองประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามไตรมาส
 • จัดทำแผนปฏิบัติการของงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

ภารกิจดูแลนักศึกษาโควตาดนตรีและนาฏศิลป์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาโควตาดนตรี

และนาฏศิลป์

 • ดำเนินการคัดเลือกตามคุณสมบัตร(ใบสมัคร)
 • แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์และทดสอบทักษะ / ประชุมชี้แจงรายละเอียด
 • ดำเนินการทดสอบ
 • ส่งผลการคัดเลือกให้ฝ่ายรับนักศึกษา
 • จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโควตาฯ
 • ประชุม/ จัดตารางฝึกซ้อมให้นักศึกษา
 • ดำเนินการสอน และฝึกซ้อม
 • ดำเนินการขออนุมัติลดหย่อนค่าหอพัก
 • รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของนักศึกษาโควตาฯ ให้มหาวิทยาลัยทราบ
Scroll to Top