การจัดบริการแนะแนว

การจัดบริการแนะแนวครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ดังนี้

  1. บริการให้คำปรึกษา (Counseling Services) เมื่อนักศึกษาเกิดความกังวลใจไม่ว่าเรื่องใด บุคลากรของงานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา พร้อมที่จะเป็นเพื่อนและกำลังใจ ช่วยเหลือให้คำปรึกษาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล (Individual Counseling) หรือเป็นกลุ่ม (Group Counseling) บริการแบบทดสอบทางจิตวิทยา (Testing Services)  (โดยบุคลากรงานแนะแนวทุกคนยึดหลักจรรยาบรรณในการให้คำปรึกษา) ซึ่งบางโอกาสจะได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชำนาญการเป็นพิเศษ และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น   กิจกรรม : พัฒนาชีวิต…ด้วยจิตประภัสสร  เป็นต้น
  2. บริการสนเทศ (Information Services) เป็นบริการที่ให้ข่าวสาร ข้อมูล ข้อสนเทศที่เป็นประโยชน์โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่แก่นักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การจัดทำแผ่นพับ ป้ายสนเทศ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเรียน การปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ และมีการบริการห้องสมุดในลักษณะค้นคว้า ยืม – คืน ทั้งวารสาร หนังสือ นวนิยาย เรื่องสั้น ปริญญานิพนธ์ ฯลฯ  เอกสารต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไว้ให้บริการ และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รวมทั้งการให้ข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อโซเชียล เฟสบุค เพจ :งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น
  3. บริการแนะแนวการศึกษา (Education Services) เป็นการให้ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ การวางแผนในการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เป็นต้น และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม : Do It Yourself  (D.I.Y)   เป็นต้น
  4. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะที่จำเป็น ให้นักศึกษา (Activities to develop students’ potential) เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งการฝึกอบรม บรรยาย อภิปราย ศึกษา ดูงาน จัดนิทรรศการ แจกเอกสาร    โดยบุคลากรงานแนะแนวและพัฒนา เป็นผู้จัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรมและมีเอกลักษณ์ เช่น  กิจกรรมฝึกอบรมหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตร : การพูดและการสื่อสาร หลักสูตร : การเสริมสร้างความเป็นผู้นำ หลักสูตร : ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  หลักสูตร : การคิดวิเคราะห์ หลักสูตร : เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) หลักสูตร : การพัฒนาทีมงาน หลักสูตร : มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก หลักสูตร : การพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆ  และกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  เป็นต้น
  5. การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมและการใช้บริการ   เป็นการดำเนินการหลังการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การใช้บริการงานแนะแนว และนำผลที่ได้รับจากการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรม/บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา/งบประมาณ
Scroll to Top