กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะที่จำเป็น

กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะที่จำเป็นทักษะที่จำเป็น

C1 : ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and innovation)

C2 : ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และทักษะการเรียนรู้    (Critical thinking, complex problem solving and learning skills)

C3 : ทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง  (Communication and negotiation)

C4 : ทักษะการร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ   (Collaboration, teamwork and leadership)

C5 : ทักษะคอมพิวเตอร์ ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและการรู้เท่าทันสื่อ   (Computing, information, technology and  Digital literacy)

C6 : ทักษะชีวิตและอาชีพ (Career and life skills)

C7 : ทักษะการเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cross-cultural understanding)

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

C1 : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม” (Creativity and innovation)

C2 : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การคิดวิเคราะห์”  (Critical thinking)

C3 : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สื่อสารอย่างไรให้เป็นต่อ” (Pro Active Dealing Communication)

C4 : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความเป็นผู้นำ” (Intelligence Leadership)

: โครงการฝึกอบรมหลักสูตร : “เพื่อพัฒนาทีมงาน”  (TEAMWORK)

C6 : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์” (EQ)   : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาชีวิต…ด้วยจิตประภัสสร หลักสูตร : ค่ายวัย Teen สู่อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ” (The Habits of Success)

: โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้าสำหรับวัยรุ่น”

C7 : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก”  (European Food Table Manner)

Scroll to Top