องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา Student Union

คำสั่งแต่งตั้ง ( Official Appointment )

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา 2558
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา 2559
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา 2560
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา 2561
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา 2562
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา 2563
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา 2564
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา 2565
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา 2566

บทบาทหน้าที่ (Responsibilities)

Scroll to Top