การบริการ

การบริการวัสดุ

  • บริการวัสดุ
    • อุปกรณ์ แก่นักศึกษา และบุคลากร มทส. และบุคคลภายนอกกรณีมีหนังสือขอความอนุเคราะห์
    • อุปกรณ์ดนตรี/ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน(บางรายการ)
    • ชุดการแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดงนาฏศิลป
  • บริการการแสดงประกอบกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชน
    • บริการการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยกรณีมีหลังสือขอความอนุเคราะห์
Scroll to Top