ระเบียบ ข้อบังคับ

ระเบียบ ข้อบังคับ

  • พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
  • พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖
  • พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
  • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กําหนดประเภทและหลักเกณฑของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
  • ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
  • ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการ ในระดับอุดมศึกษา
Scroll to Top