หน้าที่รับผิดชอบ

งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งของส่วนกิจการนักศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการแนะแนวครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน แก่นักศึกษา มุ่งพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมที่พึงประสงค์ รวมทั้งป้องกันและช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาในทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและอาชีพ ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร ทุกวันเวลาทำการของมหาวิทยาลัย  บุคลากรงานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานดังนี้

  1.  การจัดบริการแนะแนวครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน
  2. การประสานงาน การให้ความร่วมมือ และการสนับสนุนในการให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  3. การพัฒนาบุคลากรในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดย การเข้าร่วมการฝึกอบรม การศึกษา ดูงานการประชุม และการสัมมนาต่างๆ กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  4. การสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน การจัดกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ
  5. การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
Scroll to Top