ผู้บริหารและบุคลากร

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

รศ. ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ


รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

0-4422-4496


atichat@sut.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ. ดร.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

0-4422-3117, 3926


kiattisak@sut.ac.th

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา

นายธัญเทพ พรหมสอน


หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา

0-4422-3111


thanyatep@sut.ac.th

งานวินัยนักศึกษาและการทหาร

นายพงศ์มิตร โพธิ์กลาง


หัวหน้างานวินัยนักศึกษาและการทหาร

0-4422-3123-4


pongmit@sut.ac.th

นางกัญพัชร์ ปิติอนันต์วุฒิ


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-3128


sumalai@sut.ac.th

ว่าที่ ร.อ.นพดล วันเปลี่ยนสี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

0-4422-3123


pongmit@sut.ac.th

นายสุปรีชา เครือบคนโท


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-3128


supree@sut.ac.th

นายภานุวัฒน์ กิตติกรวรานนท์ รัตนพิมลพลแสน


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-3141,3122

งานพัฒนานักศึกษา

นางสาวสุชาดา อนงค์เวช


หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

0-4422-3121


ratchata@sut.ac.th

นางสาวพันธกานต์ รื่นกลิ่น


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-3141


pantakant@sut.ac.th

นางสาวสีวลี ประชากลาง


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-3130


seevalee@sut.ac.th

นายพงษ์ศักดิ์ ยะปะภา


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-5125


pongsuk@sut.ac.th

นายสรณะ ศรีตะชัย


หัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก

0-4422-5170


sarana@sut.ac.th

นายอานนท์ ชาติมนตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-3125


arnon@sut.ac.th

นางสาวธนาภรณ์ พงษ์สิน


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-5178


tanaporn.p@sut.ac.th

งานทุนการศึกษา

นางพิมพ์ใจ ท้วมผิวทอง


หัวหน้างานทุนการศึกษา

0-4422-3774


pimjai@sut.ac.th

นางธัญรัศม์ ศรีเรืองรัตนกุล


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-3114


thanyarat@sut.ac.th

นางรักษา ศิวาพรรักษ์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-3774


ruksa@sut.ac.th

นางศิริพร พิทักษ์ธีรังกูร


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-3115


siriporn@sut.ac.th

นางสาวมนัฐค์ษญา บางคงหลวง


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-3776


manatsayab@sut.ac.th

นายชาญชัย ชัยวัฒน์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-3774


chan-c@sut.ac.th

นางสาวทรรศนีย์ แย้มมนัส


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-3115


thatsani.yaem@sut.ac.th

นางสาวน้ำค้าง ชมเมืองปัก


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-3124


namkang@sut.ac.th

นางสาวภคนันท์ นัครจีรานนท์


พนักงานธุรการ

0-4422-5123,5178


Phakhanan@sut.ac.th

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นางอมรรัตน์ วงศ์สรรค์


หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

0-4422-3142


amonratt@sut.ac.th

นายทวีวงศ์ วีระนาคินทร์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-3131


taweewon@sut.ac.th

นางสาวจรินพร เปลื้องทุกข์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-3142


jarin@sut.ac.th

นายธนพล ธนถาวรกฤษฏิ์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-3142

งานบริการนักศึกษาหอพักและช่วยเหลือนักศึกษาพิการ

นายสืบศักดิ์ มีพวงพินธุ์


หัวหน้างานบริการนักศึกษาหอพักและช่วยเหลือนักศึกษาพิการ

0-4422-5166


suebsak@sut.ac.th

นางกัญจน์ณิชา เกตุตะขบ


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-5178


kangana@sut.ac.th

นายกฤตธัช อันชื่น


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

0-4422-5129


krittatach@sut.ac.th

นางจิตติมา พะนามณี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-5132


chittima@sut.ac.th

นางสาวจารุวรรณ คงมั่น


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-5177,5156


jaruwan@sut.ac.th

นายชุมพล เฉียดกลาง


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-5125


chumpon@sut.ac.th

นางสาวจิตพิสุทธิ์ ฉิมใหม่


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-5130


jitpisut@sut.ac.th

นายณัฐชนม์ แสงพฤกษ์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-5168


nutta@sut.ac.th

นายณพลพัทธ์ พุฒิกุลเศรษฐ์


พนักงานธุรการ

0-4422-5125


nakorn@sut.ac.th

นายเอนก ทองไทย


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-5167


anake@sut.ac.th

นางประภาวดี ธนาบูรณ์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-3122


prawadee@sut.ac.th

นางสาวปาริชาติ ศิริธรปัญญา


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-5163


pari@sut.ac.th

นางสาวปิยภัทร จันทะกล


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-5131


chantakon@sut.ac.th

นางรวิสรา ธรรมกุล


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-5121


rawisara@sut.ac.th

นางพรวิภา จรรยาศิริ


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-5126


pornvipa@sut.ac.th

นายวารสาร เขตกระโทก


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-5120


warasarn@sut.ac.th

นางระวิวรรณ กลับมาอนุรักษ์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-5176


rawiwan@sut.ac.th

นางสุธิสา ผดุงสันต์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-5131


suthisa@sut.ac.th

นางสุพัตรา กอปรสิริพัฒน์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-5178


supatra@sut.ac.th

นางสาวอรุณี แป้นนอก


พนักงานธุรการ

0-4422-5170


arunee@sut.ac.th

นายอรรถวุฒิ ภูคำวงษ์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-5170


autthawut@sut.ac.th

นายเสน่ห์ ประชากลาง


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-5145


sanae@sut.ac.th

นางเจียรพรรณ ศรีตะชัย


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-5122


jiarapan@sut.ac.th

นางไพลิน ศรีอภัย


พนักงานธุรการ

0-4422-5145


phailin@sut.ac.th

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายจตุรวัฒน์ ศรีเรืองรัตนกุล


หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์

0-4422-3126


santie@sut.ac.th

นางสาวสุวิมล แก้วมณี


พนักงานธุรการ

0-4422-3630


Suwimon.k@sut.ac.th

งานส่งเสริมสุขภาวะและให้คำปรึกษานักศึกษา

นางปุณยวีร์ ดวงสุขสุริยะ


หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาวะและให้คำปรึกษานักศึกษา

0-4422-3120


punyawee@sut.ac.th

นางชุติมา ไชยเสน


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-3110


chiyasen@sut.ac.th

นางสาวสุภาภรณ์ ประชากูล


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-3110


supaponn@sut.ac.th

งานบริหารและการจัดการทั่วไป

นายสุทธิรักษ์ ไชยรักษ์


หัวหน้างานบริหารและการจัดการทั่วไป

0-4422-3124


suttirak@sut.ac.th

นางรดาณัฐ ประพิณ


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-3137


radanut@sut.ac.th

นางสาวธิดารัตน์ กาวิละมูล


พนักงานธุรการ

0-4422-3112


thidarat2525@sut.ac.th

นายจตุรพัฒน์ ภูมิศรีจันทร์


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

0-4422-3195


jaturapat.phum@sut.ac.th

นางกรรณิการ์ บุญสิงห์


พนักงานธุรการ

0-4422-5130


gunnigar@sut.ac.th

นางสาวปทุมรัตน์ ปาสาจัง


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-3113


pathumrat@sut.ac.th

นางสาวรสสุคนธ์ อยู่ชุมพล


พนักงานธุรการ

0-4422-5130


Rossukhon.u@sut.ac.th

นายชัยวัฒน์ คงสุขวิวัฒน์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-3630


chaiwat.k@sut.ac.th

สังกัดส่วนกิจการนักศึกษา

นางสาวกฤติยา อัญญโพธิ์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-4422-3118


krittiya@sut.ac.th

Scroll to Top