ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีประกาศเรื่อง การแบ่งส่วนงานตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2535 โดยให้ส่วนกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารเรียนรวม และแบ่งส่วนงานออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้

1. งานธุรการ
2. งานวินัยนักศึกษา
3. งานกิจกรรมนักศึกษา
4. งานกีฬา
5. งานบริการและสวัสดิการ

ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาในปี พ.ศ.2537 และพ.ศ.2538 เป็นเงินรวม 28,600,000 บาท โดยได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารกิจการนักศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2538 โดย ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นประธานในพิธีฯอาคารกิจการนักศึกษา ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย บนพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ โดยมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,000 ตารางเมตร และส่วนกิจการนักศึกษา ได้ย้ายสำนักงานส่วนใหญ่เข้ามาอยู่ในอาคารหลังนี้ ประมาณปลายปี 2538 โดยได้ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารกิจการนักศึกษา” ส่วนกิจการนักศึกษา ได้มีการปรับเปลี่ยนงานในส่วนเรื่อยมา และในปี พ.ศ.2543 ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยฯ ให้ย้ายงานกีฬาและบุคลากรงานกีฬา ไปสังกัดอยู่ในความดูแลของ สถานกีฬาและสุขภาพ และได้มีหน่วยงานดังนี้

1. งานธุรการ
2. งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
3. งานกิจกรรมนักศึกษา
4. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. งานทุนการศึกษา
6. งานอนามัย
7. งานแนะแนว
8. งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก

และต่อมาได้ปรับเปลี่ยนหน่วยงานใหม่ โดย ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 9 งานย่อย ดังนี้

1. งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
2. งานทุนการศึกษา
3. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. งานพัฒนานักศึกษา
5. งานบริหารและการจัดการทั่วไป
6. งานส่งเสริมสุขภาวะและให้คำปรึกษานักศึกษา
7. งานบริการนักศึกษาหอพักและช่วยเหลือนักศึกษาพิการ
8. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

Scroll to Top