บริการข้อมูลสารสนเทศ

บริการข้อมูลสารสนเทศ  (Information Services) 

  • บริการ ยืม-คืน หนังสือและสื่อต่างๆในห้องสมุดงานแนะแนวและพัฒนา
  • บริการให้ข้อมูล ข้อสนเทศทางโทรศัพท์และสื่อโซเชียล เพจ: งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษาส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
Scroll to Top