แบบฟอร์มงานกิจกรรมนักศึกษา Forms

form1- ขออนุมัติดำเนินโครงการและงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา (FM-SSD-01-1)
form2- ขอจัดกิจกรรมไม่ใช้งบประมาณ
form3- แบบเขียนโครงการ
form4- แบบรายงานการประเมินผลโครงการ (FM-SSD-01-2)
form5- แบบขอจัดตั้งชมรม
form6- ส่งรายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรม
form7- ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
form8- คำร้องขอลาเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
form9- คำร้องขอใบรับรองการทำกิจกรรม
form10- แบบบันทึกการทำกิจกรรมลงในไฟล์
form11- คำร้องขอรับการพิจารณาเกียรติบัตร
form12- ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา
form13- ใบสมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหาร
form14- แบบกรอกประวัติรางวัลพระราชทาน
form15- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
form16- แบบแจ้งซ่อมห้องชมรม
form17- ขอจัดกิจกรรมของสาขา
form18- คำร้องขอรับการพิจารณาเกียรติบัตรด้านวิชาการ
form19- ใบลาออกจากสมาชิกสภานักศึกษา
form20- ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมกรณียังไม่ขออนุมัติจัดกิจกรรม
form21- ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมกรณีขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้ว
form22- การทำหนังสือติดต่อประสานงานในการดำเนินโครงการกิจกรรม
form23- คำร้องในการไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งองค์การนักศึกษา (1)

Scroll to Top