ชมรมด้านต่างๆ Student Clubs

ชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 46 ชมรม

SUT Student Clubs : Academic Year 2023

1
2
3
4
5
6

ชมรมด้านวิชาการ 8 ชมรม (8 Academic Clubs)

 • Computers Club
 • Robot Club
 • Structure and Technology Club
 • Automotive Club
 • SUT Astronomy and Space Club
 • Chinese Language Club
 • Flying Club
 • SUT Social Enterprise Club

ชมรมด้านศิลปวัฒนรรรม 4 ชมรม (4 Cultural Clubs)

 • Thai Music and Arts Club
 • International Music Club
 • Photographic Club
 • Performing arts Club

ชมรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์ 9 ชมรม (9 Clubs of Student Relation)

 • Meditation Club
 • The Flowers and Pot Plants Club
 • The Creative Media Club
 • Cheerleading Club
 • To Be Number One Club
 • SUT Connection Club
 • Buddhism Club
 • SUT Recreation Club
 • Sufficiency Economy Club

ชมรมด้านกีฬา 18 ชมรม (18 Sports Clubs)

 • Football Club
 • Basketball Club
 • The badminton Club
 • The Volleyball Club
 • The Sepak Takraw Club
 • Aerobic and Exercise Club
 • The Logic Club
 • International Fencing Club
 • The Rowing & Canoeing Club
 • Thai Martial Arts Club
 • SUT Tae Kwon Do Club
 • The Hockey Club
 • Crossword / A-Math / Epigram and Sudoku Club
 • E-Sports Club
 • Futsal Club
 • Calisthenics Club
 • Athletics Club
 • SUT Frisbee Club

ชมรมด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ 7 ชมรม

(7 Clubs of Social Development and Welfare)

 • Countryside Development Club
 • Environment Conservation Club
 • The Environmental Clinic Club
 • The Farmers’ Friend Club
 • The Roaming Teachers Club
 • Thai – Muslim Club
 • SUT Volunteer Club

Scroll to Top