ส่วนกิจการนักศึกษา ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015

“ ส่วนกิจการนักศึกษา ” ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015

(ระยะเวลาตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2566 ถึง 28 มิถุนายน 2568)

ครอบคลุมกระบวนงานให้บริการ 8 งาน
1. การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5
2. การดำเนินโครงการและกิจกรรมของนักศึกษา
3. ทุนเรียนดีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
4. การสอนและการฝึกซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์ เพื่อรองรับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
5. การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย
6. การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษานักศึกษาพิการ
7. ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า มทส.
8. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาด้าน Soft skills

************************************************
DIVISION OF STUDENT AFFAIRS, SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Has been assessed and found to conform to the requirements of ISO 9001 : 2015

For the following scope
1. Recruitment of the 1st – 5th Year Reserve Officer Training Corps Students
2. Student Project and Activity Implementation
3. Achievement Scholarships for Undergraduate Students
4. Training and Rehearsal of Music and Thai Classical Dance in Support of University Activities
5. Application of the 1st-year Students for the Stay at On Campus Accommodation
6. Request for Financial Support in Education (for Students with Special Needs)
7. SUT Alumni Database
8. Organizing of Soft-skill Activities for Student Development

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top