รับสมัคร กรรมการหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เพื่อสานต่อกิจกรรมของชาวหอพักนักศึกษา มทส.

เพียงคุณมีใจ มีไฟ มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

และต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่หอพักในภาค 3/2565

สมัครทางออนไลน์ตั้งแต่ 8 – 12 พ.ค. 66

และเลือกตั้งในระบบออนไลน์วันที่ 23 พ.ค. 66

// กรรมการและเพื่อนเมท สามารถเลือกห้องพักได้//
// ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัย //
// ได้ประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียน //

Dorm Committee
applications now open for 2023 entry

GPAX ≥ 2.00
Must be a dorm residence in Trimester 3 / 2022

Apply online : 8 – 12 May 2023
Election day via online system : 23 May 2023


// Committee and Roommate can choose your preferred room //
// Certificate issued by SUT University //
// Learning and working experience beyond classroom //

ดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติม
ใบสมัคร / Application Form : PDF https://dorm.sut.ac.th/images/form/dormitory-committee.pdf
MS Word : https://docs.google.com/document/d/1ANkTggKdXayTDzzNQWzp3gTwE_XFilt2/edit
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการหอพักนักศึกษา : https://bit.ly/Anm-DormCommitee

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top